25 procent sociale huurwoningen in plan Nieuw Boekhorst

25 procent sociale huurwoningen in plan Nieuw Boekhorst Foto: HKV

Ca. 900 woningen kunnen er gebouwd worden op de woningbouwlocatie Nieuw Boekhorst in Voorhout, staat beschreven in de Structuurvisie 2030 van de gemeente Teylingen. Woningbouwstichting Stek heeft haar visie op de ontwikkeling van Nieuw Boekhorst opgesteld, waarbij beide partijen gezamenlijk uitgaan van 25% sociale huur.

Dit percentage komt voort uit de bestaande woonvisie van de gemeente en afspraken binnen de regio Holland Rijnland.

De gemeente en STEK zijn in gesprek met elkaar over enerzijds het traditionele sociale woningbouwprogramma; onder meer over de grootte van de woningen, eengezins- of meergezinswoningen en anderzijds over de verbijzonderingen. Hiermee wordt het bouwen vanuit de sociale woningbouw voor kwetsbare doelgroepen en andere vormen van huren bedoeld, Ook worden de benodigde randvoorwaarden om het sociale huurprogramma te kunnen realiseren besproken.

Veranderingen in de wereld gaan steeds sneller en zijn steeds ingrijpender, daarom bekijkt de gemeente of het nodig is de Structuurvisie 2030 m.b.t. Nieuw Boekhorst te herijken met het actuele beleid van de gemeente en de actuele inzichten van het college en de raad.

De gemeente voert in de verkennende fase gesprekken met de diverse vakdisciplines, college en raad. Gesprekken met marktpartijen c.q. grondeigenaren, Hoogheemraadschap en Provincie Zuid-Holland. 

Communicatie en participatie

De woningbouwlocatie is gelegen in Voorhout, tussen de Noordelijke Randweg, het spoor, de Beukenrode en de Boekenburglaan. 

Inmiddels hebben verschillende omwonenden bij de gemeente geïnformeerd naar de plannen en aangeboden hier een bijdrage aan te willen leveren. De gemeente Teylingen omarmt deze initiatieven en ziet participatie als een gewenste vorm om tot goede plannen te komen.   

De gemeente maakt een bestand aan van geïnteresseerden en zorgt dat deze mensen aangehaakt blijven bij de ontwikkeling. Naar verwachting zal rond de zomer een eerste participatieronde plaatsvinden. 

 


Reacties