4de noodverordening van kracht in Teylingen

4de noodverordening van kracht in Teylingen Foto: InTeylingen

Voor Teylingen geldt vanaf 30 april 2020 de nieuwe (vierde) noodverordening van Veiligheidregio Hollands Midden. Hierin staan de regels zoals ze gelden in Teylingen en praktische invulling van de aangepaste maatregelen van het RIVM. Er zijn onder andere wijzigingen opgenomen met betrekking tot buiten sporten en bewegen voor jeugdigen, recreatief overnachten en de openstellingen van het (speciaal) basisonderwijs en kinderopvang.

Aangepaste regels in het kort

De belangrijkste aanpassingen in de regels zijn: 

Sporten voor kinderen

Vanaf 29 april is er meer ruimte voor buitensport en -spel in georganiseerd verband.

 • Kinderen tot 12 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten
 • Jongeren tussen 13 en 18 jaar mogen buiten sporten onder begeleiding en met 1,5 meter afstand tot elkaar
 • Topsporters mogen hun trainingen hervatten - ook als het om een binnenlocatie gaat - mits de 1,5 meter afstand in acht genomen wordt

Recreatief overnachten is weer toegestaan

Per 1 mei is het verbod op recreatief en toeristisch nachtverblijf opgeheven. Alle toeristische slaapplekken mogen weer open, maar gemeenschappelijk sanitair moet dicht blijven. Meer informatie hierover lees je hier. 

Erehagen zijn weer toegestaan

Erehagen bij begrafenissen zijn ontheven van het samenscholingsverbod, mits ze voldoen aan enkele regels. Meer informatie over de regels van erehagen bij een uitvaarten vind je hier. 

Kinderen kunnen weer naar school en de kinderopvang

Vanaf 11 mei gaan de deuren weer open van het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven en gastouders. Veel scholen werken volgens een aangepast rooster, ouders worden hiervan op de hoogte gesteld door schoolleiding.

De officiele 4de noodverordening 

Dit is de 4de noodverordening zoals afgegeven door Hollands Midden:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Werkingssfeer
Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de veiligheidsregio Hollands Midden, te weten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas.

Artikel 1.2. Begrippen
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • contactberoepen: beroepen waarbij het niet mogelijk is ten minste 1,5 meter afstand te houden tot de klant of patiënt;
 • cruciale beroepen: cruciale beroepen als bedoeld op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen;
 • eet- en drinkgelegenheden: inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd, met uitzondering van inrichtingen in bedrijven, instellingen en andere organisaties die niet voor het publiek toegankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering) en inrichtingen in hotels ten behoeve van de hotelgasten;
 • evenement: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onderdeel g, van de Gemeentewet en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; onder evenementen vallen mede, maar niet uitsluitend, herdenkingsplechtigheden, braderieën, optochten niet zijnde manifestaties in de zin van de Wet openbare manifestaties, feesten, festivals, popconcerten en overige muziekvoorstellingen, betaald voetbalwedstrijden (met of zonder publiek), straatfeesten, barbecues en vechtsportwedstrijden;
 • gastouder: gastouder als bedoeld in de Wet kinderopvang;
 • gezamenlijke huishouding: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij volgens de basisregistratie personen op hetzelfde adres woonachtig zijn;
 • kinderopvang: kinderopvang als bedoeld in de Wet kinderopvang;
 • onderwijsinstelling: school, instelling of exameninstelling in de zin van een onderwijswet als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, onder 1, van de Wet op het onderwijstoezicht, daaronder begrepen een niet bekostigde instelling;
 • publieke ruimte: openbare ruimte en voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, alsmede zich daar bevindende vaartuigen en voertuigen, met uitzondering van de zich daarin bevindende woongedeelten;
 • sauna’s: sauna’s en andere vormen van wellness zoals Turkse stoombaden, hamams, beauty farms, thermale baden, badhuizen en spa’s;
 • seksinrichtingen: inrichtingen waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling of bedrijfsmatig vertoningen van erotisch-pornografische aard worden aangeboden;
 • sport- en fitnessgelegenheden: sportaccommodaties en sportinrichtingen, waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden;
 • vitale processen: vitale processen als bedoeld op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen;
 • voorzitter: voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden.

Hoofdstuk 2. Maatregelen

Artikel 2.1. Verboden samenkomsten

 1. Het is verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen.
 2. Dit verbod is niet van toepassing op de volgende samenkomsten, mits de aanwezigen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon:
  1. wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van gemeenteraden, mits daarbij niet meer dan honderd personen aanwezig zijn;
  2. samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, mits daarbij niet meer dan honderd personen aanwezig zijn en maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen;
  3. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen, mits daarbij niet meer dan dertig personen aanwezig zijn;
  4. samenkomsten waarbij het recht zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden als bedoeld in artikel 6 van de Grondwet wordt uitgeoefend, mits daarbij niet meer dan dertig personen aanwezig zijn;
  5. samenkomsten ten behoeve van activiteiten als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, en artikel 2.8, tweede lid;
  6. door sportverenigingen of professionals georganiseerd en begeleid buiten sporten en bewegen van personen tot en met 18 jaar.
 3. Het is tot 1 september 2020 verboden om evenementen te laten plaatsvinden of ontstaan, dan wel aan evenementen deel te nemen.

Artikel 2.2. Verbod niet in acht nemen veilige afstand

 1. Het is verboden zich in de publieke ruimte in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter.
 2. Dit verbod is niet van toepassing op:
  1. personen die een gezamenlijke huishouding vormen;
  2. kinderen tot en met 12 jaar die:
   1. samen spelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden die daarbij onderling een afstand van 1,5 meter in acht nemen;
   2. georganiseerd buiten sporten of bewegen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, onderdeel f.

Artikel 2.3. Verboden openstelling inrichtingen

 1. Het is verboden om een van de volgende inrichtingen voor publiek geopend te houden:
  1. eet- en drinkgelegenheden;
  2. sport- en fitnessgelegenheden;
  3. sauna’s;
  4. seksinrichtingen;
  5. coffeeshops;
  6. inrichtingen waar speelautomaten als bedoeld in de Wet op de kansspelen kunnen worden bespeeld;
  7. inrichtingen waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend.
 2. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, e en g, zijn niet van toepassing indien uitsluitend sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking van eten, drinken, softdrugs of producten voor gebruik anders dan ter plaatse, mits de exploitant maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen en de duur van hun verblijf in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt.
 3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing op:
  1. inrichtingen waar buiten sporten of bewegen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, onderdeel f, mogelijk wordt gemaakt;
  2. instellingen voor topsport.

Artikel 2.4. Verbod uitoefenen contactberoepen

 1. Het is verboden om contactberoepen uit te oefenen.
 2. Dit verbod is niet van toepassing op zorgverleners die hun beroep uitoefenen, mits voor deze uitoefening een individuele medische indicatie bestaat.

Artikel 2.5. Verboden gebieden en locaties

 1. Het is verboden zich te bevinden in door de voorzitter aangewezen gebieden en locaties. De voorzitter kan het verbod beperken tot bepaalde tijdvakken.
 2. Dit verbod is niet van toepassing op:
  1. bewoners van woningen die zijn gelegen in het gebied of de locatie;
  2. personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten.

Artikel 2.5a. Sanitaire voorzieningen
Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden geopend te houden.

Artikel 2.5b. Verbod recreatief nachtverblijf

 1. Het is verboden recreatief nachtverblijf aan te bieden.
 2. Dit verbod geldt niet voor:
 3. hotels;
 4. locaties en gebieden waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden aan seizoenarbeiders;
 5. locaties en gebieden waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden in de vorm van vaste standplaatsen;
 6. (tijdelijke) bewoning anders dan ten behoeve van recreatief verblijf.

Artikel 2.6. Beëindiging voorziening openbaar vervoer
De voorzitter kan in overleg met de vervoerder voorzieningen voor openbaar vervoer beëindigen of beperken, indien:

 1. deze voorzieningen niet of niet in voldoende mate voldoen aan de eis van verwezenlijking van de beperkende maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen alle in de voorziening aanwezige personen; en
 2. de beëindiging van deze voorziening het transport van personen die werkzaam zijn in vitale processen of transport dat anderszins noodzakelijk is voor de mobiliteit van Nederland niet onnodig belemmert.

Artikel 2.7. Verboden openstelling onderwijsinstellingen

 1. Het is verboden om onderwijsactiviteiten te verrichten in onderwijsinstellingen.
 2. Dit verbod is niet van toepassing op:
  1. de organisatie van onderwijs op afstand, waarbij studenten en leerlingen via een (digitaal) medium onderwijs krijgen in de thuissituatie;
  2. de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen;
  3. de organisatie van toetsing en examens mits zorgvuldige maatregelen zijn getroffen om het risico van besmetting te beperken;
  4. kleinschalig georganiseerde opvang of begeleiding van leerlingen voor wie vanwege bijzondere problematiek of moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is; en
  5. scholen bij een open of gesloten residentiële instelling.
 3. Onderwijsinstellingen werken mee aan openstelling ten behoeve van opvang of begeleiding als bedoeld in het tweede lid, onderdelen b en d.

Artikel 2.8. Verboden openstelling kinderopvang

 1. Het is verboden om opvang te bieden in verblijven voor kinderopvang of als gastouder.
 2. Dit verbod is niet van toepassing op:
  1. de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen;
  2. de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar voor wie vanwege bijzondere problematiek of moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.
 3. Organisaties voor kinderopvang werken mee aan openstelling ten behoeve van opvang als bedoeld in het tweede lid.

Artikel 2.9. Verboden toegang verpleeghuizen en woonvormen ouderenzorg
Het is verboden om zonder toestemming van de beheerder aanwezig te zijn in:

 1. een instelling die zorg als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet langdurige zorg verleent aan personen die daarop recht hebben vanwege een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking;
 2. een woonsituatie waarin minimaal drie bewoners verblijven vanwege een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking en zorg ontvangen als bedoeld in artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg.

Hoofdstuk 3. Uitzonderingen

Artikel 3.1. Uitzonderingen

 1. De verboden in deze verordening zijn niet van toepassing op:
  1. de betrokken hulpdiensten en toezichthouders;
  2. activiteiten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van vitale processen;
  3. door de voorzitter te bepalen (categorieën van) gevallen.
 2. De voorzitter kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een vrijstelling of ontheffing op basis van het eerste lid, onderdeel c. Het is verboden om in strijd met dergelijke voorschriften en beperkingen te handelen.

Hoofdstuk 4. Toezicht en handhaving

Artikel 4.1. Opvolgen aanwijzingen
Alle aanwijzingen en bevelen ter uitvoering van deze verordening gegeven door daartoe bevoegde functionarissen dienen stipt en onmiddellijk nagekomen te worden.

Artikel 4.2. Toezicht
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast:

 1. ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering;
 2. door de voorzitter aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering;
 3. door de voorzitter aangewezen toezichthouders;
 4. militairen van de Koninklijke marechaussee als bedoeld in artikel 141, onderdeel c, van het Wetboek van Strafvordering.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 5.1. Bekendmaking en inwerkingtreding
Deze verordening wordt bekendgemaakt door publicatie op de website van de veiligheidsregio Hollands Midden (www.vrhm.nl) en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking. Deze verordening wordt tevens zo spoedig mogelijk in het Blad Gemeenschappelijke Regeling gepubliceerd.

Artikel 5.2. Intrekking vorige noodverordening
De 3e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 26 maart 2020 wordt ingetrokken. 

Artikel 5.3. Overgangsrecht
Besluiten op basis van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 13 maart 2020, de Noodverordening aanwijzing toezichthouders COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 14 maart 2020, de 2e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 16 maart 2020 en de 3e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 26 maart 2020, de Noodverordening tot wijziging van de 3e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 1 april 2020 en de Noodverordening tot wijziging van de 3e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 6 april 2020 worden geacht te berusten op deze noodverordening.

Artikel 5.4. Wijzigingen onderwijsinstellingen met ingang van 11 mei 2020
Met ingang van 11 mei 2020 komt artikel 2.7, tweede en derde lid, te luiden:

 1. Dit verbod is niet van toepassing op:
 2. scholen voor speciaal onderwijs, voor speciaal basisonderwijs, locaties voor basisonderwijs verbonden aan asielzoekerscentra en locaties voor basisonderwijs uitsluitend voor nieuwkomers;
 3. scholen voor basisonderwijs waarbij leerlingen voor ten minste de helft van de reguliere onderwijstijd naar school kunnen gaan;
 4. de organisatie van onderwijs op afstand, waarbij studenten en leerlingen via een (digitaal) medium onderwijs krijgen in de thuissituatie;
 5. de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen;
 6. de organisatie van toetsing en examens mits zorgvuldige maatregelen zijn getroffen om het risico van besmetting te beperken;
 7. kleinschalig georganiseerde opvang of begeleiding van leerlingen voor wie vanwege bijzondere problematiek of moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is; en
 8. scholen bij een open of gesloten residentiële instelling.
 9. Onderwijsinstellingen werken mee aan openstelling ten behoeve van opvang of begeleiding als bedoeld in het tweede lid, onderdelen d en f.

Artikel 5.5. Wijzigingen kinderopvang met ingang van 11 mei 2020
Met ingang van 11 mei 2020 wordt artikel 2.8 als volgt gewijzigd:

 1. Aan het tweede lid worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:
 2. de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar in verblijven voor kinderopvang en voor opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar bij een gastouder;
 3. de opvang van kinderen van 4 tot en met 12 jaar in verblijven voor kinderopvang, die op dezelfde dag ook naar school mogen volgens artikel 2.7, tweede lid, onder a of b.

 

 1. Aan het derde lid wordt toegevoegd: “Medewerking hoeft niet te worden verleend als de beroepskracht-kindratio in de zin van de Wet kinderopvang wordt overschreden, doordat opvang geboden moet worden aan kinderen waarvoor de kinderopvang geen gecontracteerde opvang behoeft te leveren.”

Artikel 5.6. Intrekking verbod recreatief nachtverblijf met ingang van 1 mei 2020
Met ingang van 1 mei 2020 om 12.00 uur komt artikel 2.5b als volgt te luiden:
vervallen

Artikel 5.7. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: 4e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden van 30 april 2020.

Vastgesteld op 30 april 2020 te Leiden om 9.00 uur.

DE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN


Reacties