Aanleg Noordelijke Randweg is begonnen

Aanleg Noordelijke Randweg is begonnen Foto: InTeylingen

Gemeente Teylingen is gestart met de aanleg van de Noordelijke Randweg, waarbij Voorhout een nieuwe aansluiting krijgt met de N444. Het verkeer op de Leidsevaart kan hinder ondervinden van het bouwverkeer, maar de gemeente probeert overlast zo veel mogelijk te beperken.  

De Noordelijke Randweg loopt straks vanaf de Bollendreef om het noordwesten van Voorhout heen, parallel aan de Haarlemmertrekvaart, naar de N444/Leidsevaart.

Voorbereidingen

Na voorbereidingen voor de aanleg zoals het verplaatsen van beschermde padden en het aanvragen van benodigde vergunningen, kan nu de bouw van de randweg beginnen.

Verkeershinder wordt zo veel mogelijk beperkt

Om vrachtverkeer door de bebouwde kom van Voorhout te voorkomen, ligt er een tijdelijke brug over de trekvaart.
Bouwverkeer moet wel een deel over de Leidsevaart, daar kan het verkeer de komende maanden hinder van ondervinden in de vorm van meer drukte of vertraging. De weg blijft wel open tijdens de werkzaamheden. 

Aanleg bouwweg

Komende maanden wordt op het tracé van de randweg een bouwweg aangelegd. Hierdoor wordt ook de grond al belast en ingeklinkt, om later de randweg op aan te leggen.

Naar verwachting is de bouwweg van het najaar gereed, dan starten de (voorbereidende) werkzaamheden aan de spoorwegonderdoorgang ten noordwesten van Voorhout.


Reacties