Aanvulling op de huidige noodverordening

Aanvulling op de huidige noodverordening Foto: InTeylingen

De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft, na raadpleging van de burgemeesters, een aanvulling op de 3e Noodverordening COVID-19 vastgesteld.

Aanvulling op de 3e Noodverordening COVID-19 VRHM

De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden besluit:

Vast te stellen de Noodverordening tot wijziging van de 3e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 1 april 2020

Artikel I Wijziging verordening

De 3e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 26 maart 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 1. In artikel 1.2 wordt een nieuwe definitie opgenomen luidende:

-      recreatief nachtverblijf: verblijf dat plaatsvindt in het kader van de weekend- of verblijfsrecreatie waarbij elders hoofdverblijf wordt gehouden. 

 1. Na artikel 2.5. wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.5a.      Verbod sanitaire voorzieningen recreatie

 1. Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij recreatieve locaties geopend te houden.
 2. Onder recreatieve locaties worden in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan: recreatieparken, vakantieparken, jachthavens, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden en stranden.
 1. In de artikelsgewijze toelichting wordt de navolgende tekst toegevoegd:

Artikel 2.5a. Verbod sanitaire voorzieningen recreatie

Toelichting

Op basis van dit artikel is het verboden om sanitaire voorzieningen (gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen) bij recreatieparken en andere recreatieve locaties geopend te houden. Het gaat dan om de locaties van vakantieparken, jachthavens, passantenplaatsen in andere havens, campings, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes (bijvoorbeeld het zogenoemde ‘kamperen bij de boer’) en sanitaire voorzieningen bij parken, natuurgebieden en stranden. Naar het oordeel van de voorzitter bestaat binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden de dreiging dat op deze locaties bij de gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht kan worden genomen, dan wel dat door het gemeenschappelijk gebruik contactbesmetting plaatsvindt. Dit verhoogt op onaanvaardbare wijze het risico op verspreiding van het coronavirus.

 1. Na artikel 2.5a wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 2.5b. Verbod recreatief nachtverblijf

 1. Het is verboden recreatief nachtverblijf aan te bieden.
 2. Dit verbod geldt niet voor:
 3. hotels;
 4. locaties en gebieden waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden aan seizoenarbeiders;
 5. locaties en gebieden waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden in de vorm van vaste standplaatsen;
 6. (tijdelijke) bewoning anders dan ten behoeve van recreatief verblijf.
 1. In de artikelsgewijze toelichting wordt de navolgende tekst toegevoegd:

Artikel 2.5b. Verbod recreatief nachtverblijf

Toelichting

Aangezien het kunnen garanderen van de zorgcontinuïteit binnen het grondgebied van de Veiligheidsregio Hollands Midden als gevolg van de ruime aanwezigheid-, als ook  aanbod van recreatief/toeristisch nachtverblijf, in relatie tot de primair op de permante en vaste inwoners binnen de regio afgestemde beperkte beschikbaarheid van zorgfaciliteiten, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, ernstig in gevaar dreigt te komen, besluit de voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden het aanbieden van recreatief nachtverblijf te verbieden. Tevens draagt dit verbod bij aan een vermindering van het aantal reisbewegingen en zo aan een vermindering van het aantal reisbewegingen in met name de aanstaande vakantieperiode (de Paasvakantie en meivakantie). Onder het aanbieden van recreatief nachtverblijf wordt in elk geval verstaan het recreatief nachtverblijf in de vorm van verblijf op recreatieparken, kampeerterreinen en minicampings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, B&B, slaaphuisjes (recreatief nachtverblijf op het strand) en jachthavens. Een hostel met gedeelde voorzieningen wordt niet als hotel beschouwd.

Na afloop van de meivakantie, 10 mei 2020, beoordeelt de voorzitter opnieuw of de zorgcontinuïteit zodanig onder druk staat dat verlenging van het verbod noodzakelijk is.

Een aantal vormen van het aanbieden van recreatief nachtverblijf, is in het tweede lid uitgezonderd van het verbod. Het aanbieden van een vaste standplaats (een standplaats die voor het gehele recreatieseizoen aan dezelfde gebruiker(s) verhuurd wordt) is toegestaan. Ook het aanbieden van recreatief nachtverblijf aan seizoenarbeiders valt niet onder het verbod en dat geldt ook voor tijdelijke bewoning wegens persoonlijke omstandigheden.

 1. In het algemene deel van de toelichting wordt de navolgende tekst toegevoegd:

Op 31 maart 2020 heeft het kabinet besloten dat de overige maatregelen worden verlengd tot en met 28 april 2020. Het verbod op evenementen blijft gelden tot 1 juni 2020.

De maatregelen die gericht zijn op het weren van recreatief nachtverblijf vanwege het onder druk staan van de zorgcontinuïteit en het bijdragen aan een vermindering van het aantal reisbewegingen in de Veiligheidsregio Hollands Midden, worden uiterlijk 10 mei 2020 of zoveel eerder als mogelijk door de voorzitter herbeoordeeld op noodzaak.

 1. In de toelichting bij artikel 5.1. Bekendmaking en inwerkingtreding wordt de navolgende tekst toegevoegd:

Op 31 maart 2020 heeft het kabinet besloten dat de overige maatregelen worden verlengd tot en met 28 april 2020. Het verbod op evenementen blijft gelden tot 1 juni 2020.

De maatregelen die gericht zijn op het weren van recreatief nachtverblijf vanwege het onder druk staan van de zorgcontinuïteit en het bijdragen aan een vermindering van het aantal reisbewegingen in de Veiligheidsregio Hollands Midden, worden uiterlijk 10 mei 2020 of zoveel eerder als mogelijk door de voorzitter herbeoordeeld op noodzaak.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze artikelen worden bekendgemaakt op de website van de Veiligheidsregio Hollands Midden (www.vrhm.nl) en treden in werking op vrijdag 3 april 2020 om 12.00 uur.

Artikel III Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: noodverordening tot wijziging van de 3de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 1 april 2020.

Leiden, 1 april 2020

DE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN

drs. H.J.J. Lenferink


Reacties