Andreasschool wil permanent uitbreiden met 4 lokalen

Andreasschool wil permanent uitbreiden met 4 lokalen Foto: InTeylingen

Aan het eind van de commissievergadering Welzijn, op maandag 9 september, blijkt dat diverse fracties hun bedenkingen hebben bij het vaststellen van een voorbereidingskrediet voor de uitbreiding van de Andreasschool op de huidige locatie en beraden zich alvorens zij een standpunt innemen.

Sophia Scholen heeft een aanvraag ingediend voor uitbreiding van de Andreasschool in 'het oude dorp' van Voorhout. Op basis van de uitkomsten van het spreidingsplan en de leerlingenprognose vindt zij dat op de Andreasschool sprake is van een normatief ruimtetekort.

Les in de speelzaal

Door een toenemend leerlingenaantal is het ruimte gebrek zo groot geworden dat leerlingen voor het tweede jaar les krijgen in de speelzaal of een lokaal van het Kinderdagverblijf. Dit is geen wenselijke situatie. Door tijdelijk 2 lokalen op het sportveld te plaatsen en op de langere termijn 4 permanente lokalen bij te bouwen denkt Sophia Scholen het ruimte tekort op te lossen.

Ouders hebben de vrijheid van schoolkeuze en dat is een belangrijk recht. Veel ouders kiezen voor de Andreasschool omdat het een prachtige school is met veel duurzame elementen, maar daarnaast ook voor de wijze waarop pedagogisch/thematisch les gegeven wordt.

Les leegstaande lokalen andere scholen geen optie

Diverse raadsleden hebben vernomen dat op andere Voorhoutse scholen leslokalen leegstaan en vragen de wethouder om daar nogmaals naar te kijken. Sophia Scholen heeft een onderzoek gehouden, waaruit blijkt dat ouders het om verkeerstechnische redenen(over het spoor en de drukke Herenstraat) niet wenselijk vinden dat hun kind op een andere locatie dan de Andreasschool naar school gaat.

Meer geluid- en verkeersoverlast, minder groen

Een bewoner uit de wijk maakte gebruik van het spreekrecht en uitte zijn zorgen over de verkeersproblematiek, die de uitbreiding met zich meebrengt, en ook de extra geluidsoverlast bij toename van het aantal leerlingen. Daarnaast zal een groenstrook opgeofferd worden voor parkeergelegenheid. Hij vroeg de fracties dan ook géén budget te verlenen voor uitbreiding van de Andreasschool.

 

Als onderdeel van de Centrumvisie wordt er nog een verkeersonderzoek in de wijk uitgevoerd, daarnaast klopt het dat een groenstrook verandert in parkeerplaatsen. Deze groenstrook zal terugkomen tegen de achtergevel van de school en als er tijdelijke lokalen komen, dan is dat ook echt tijdelijk(maximaal 3 jaar) - aldus Wethouder van Kempen op reactie van de inspreker

 

Besluitvorming

De fracties besluiten zich intern te beraden alvorens zij hun standpunt innemen. Tijdens de volgende raadsvergadering zal de raad bespreken of zij uit het krediet voor de uitbreiding van de Andreasschool een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar willen stellen, zodat de tijdelijke huisvesting gerealiseerd kan worden en het onderzoek opgestart kan worden naar de permanente uitbreiding van de Andreasschool. In dit onderzoek worden ook zaken meegenomen als: zeker stellen dat het constructief mogelijk is, aanpassing sportveld en overige buitenruimte. Dit hoge bedrag bevat niet alleen de plaatsing van de tijdelijke leslokalen maar ook  het onderzoek wat aan gaat tonen of de uitbreiding met vier leslokalen op de 1ste verdieping van het bestaande gebouw van de Andreasschool daadwerkelijk plaats kan vinden. In dit onderzoek worden ook zaken meegenomen als: zeker stellen dat het constructief mogelijk is, aanpassing sportveld en overige buitenruimte. 

 


Reacties