Brief aan gemeenteraad over Herenstraat Voorhout

Brief aan gemeenteraad over Herenstraat Voorhout

Citymanager John van der Tol heeft op 11 december 2017 deze brief voorgelegd aan de Gemeenteraad Teylingen. 

Geachte gemeenteraad, geachte B & W, geachte aanwezigen hier op de tribune en luisteraars via de livestream,

Graag vraag ik u namens de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Voorhout, aandacht voor de verkeerssituatie in en rond de Herenstraat in Voorhout.

De werkgroep KVO bestaat uit 2 wijkagenten, de brandweer, een beleidsmedewerker OOV van de gemeente, winkeliers en horeca-ondernemers uit Voorhout, het CCV als werkorganisatie en mijzelf als citymanager.

Ik wil namens de werkgroep mijn grote zorg uitspreken over de verkeerssituatie op en rond de Herenstraat in Voorhout. Dit doen wij in het belang van de ondernemers, omwonenden, alle verkeersdeelnemers en potentiële klanten die deze straat nu mijden.

Wie gebruiken nu allemaal de Herenstraat?

Bewoners, omwonenden, dagelijks honderden scholieren, de hulpdiensten, het openbaar vervoer, klanten van de winkels en horecagelegenheden en leveranciers van de winkels/horeca. Meerdere malen is vastgesteld dat ongewenst sluipverkeer ook veelvuldig gebruik maakt van de Herenstraat. Denk dan aan veel automobilisten voor het woon-werkverkeer, touringbussen van de Noordwijkse bedrijven Beuk en Brouwer, bouwverkeer voor de wijken in aanbouw, agrariërs, vrachtwagens die deze weg gebruiken om ‘binnendoor’ naar de bedrijventerreinen te komen enz. enz.  Daar komt nog bij dat de leveranciers tijdens het bevoorraden van de winkels/horeca weinig rekening (kunnen) houden met de beperkte ruimte doordat hier tijdens de herinrichting op geen enkele wijze rekening mee is gehouden.

De verkeersdeskundige van de politie heeft voorafgaand aan de herinrichting in 2010 – 2011 zijn zorgen uitgesproken over het plan en over de mate waarin er gehandhaafd kan worden door de politie.

Iedereen kan zijn gang gaan; laden/lossen gebeurt op de manier uit het tijdperk van ‘paard en wagen’, brommers en fietsers rijden te pas en onpas over wat wij zien als stoep, maar wat slechts een gedeelte van de weg is waar voetgangers gebruik van kunnen maken. Met als gevolg dat de voetgangers en winkeliers zich niet meer veilig voelen. Navigatiesystemen leiden nog steeds vrachtwagens door de Herenstraat naar de gewenste bestemmingen, nog los van dat vrachtwagens zonder directe bestemming niet eens de Herenstraat mogen inrijden. Verkeersborden worden volledig genegeerd. Chauffeurs van de eerder genoemde touringcarbedrijven gebruiken deze weg ook dagelijks als sluiproute. Agrariërs rijden heen en weer met hun voertuigen over deze weg die daar helemaal niet op ingericht is. Onoverzichtelijke voorrangsituaties worden veelal door auto’s en fietsers genegeerd, de spoorwegovergang wordt hierdoor extra gevaarlijk, denk aan het jongste ongeval. Het ergste is nog wel dat er vaak situaties ontstaan waarin onze hulpdiensten geen gebruik kunnen maken van deze weg door de vele opstoppingen.

Laad/los locaties

Het laden en lossen van vrachtauto’s behoort net als het verkeer zonder directe bestemming tot de grote boosdoeners. In gesprekken met wethouder Van Velzen kwam duidelijk naar voren dat de wethouder middelen tot zijn beschikking heeft maar voor het probleem van het laden en lossen wel draagvlak wil hebben voordat er plannen uitgewerkt kunnen worden. Draagvlak is aangeleverd. Vanuit de enquête zijn diverse laad/los locaties naar voren gekomen waar het laden en lossen mogelijk is. De gemeente is gaan onderzoeken welke maatregelen en welk budget nodig is om dit aan te pakken. Na het aanleveren van de enquête, met dus steun van de ondernemers, is de gemeente aan de slag gegaan. Het resultaat is dat er na 6 maanden 1 locatie ter inzage ligt. Deze locatie mag een kleine stap zijn maar lost niets op en is ook nog eens niet te handhaven. De KVO werkgroep wil vragen om een totaal plan voor te leggen en deze ook in één keer uit te voeren. Daarmee schep je duidelijkheid en los je daadwerkelijk ook iets op. Daarvoor dienen al maatregelen te worden genomen – in het belang van allen is er geen tijd meer om langer te wachten.

Diverse ervaringen zijn op foto vastgelegd en kunnen dagelijks zelf ook worden waargenomen. De huidige winkels lijden onder deze situatie. De toename van de leegstand is deels te wijten aan de trend en ontwikkelingen van minder vierkante meters winkeloppervlakte maar is zeker ook te wijten aan de ongewenste verkeerssituatie van de Herenstraat. Burgers/klanten mijden de straat bewust omdat het levensgevaarlijk is. Vanuit de straatenquête en de online enquête kwam dit duidelijk naar voren. De situatie verslechtert met de dag; in de winter maken meer mensen gebruik van de auto i.p.v. bijvoorbeeld de fiets.

De jongste ontwikkelingen van de Herenstraat met de aansluiting Schoonoord en de nieuwe Nagelbrug hebben een nieuwe gevaarlijke situatie voor de fietsers opgeleverd.   

De randweg wordt als oplossing gezien maar dit duurt nog minimaal 3 jaar voordat deze rijklaar is en nog minimaal 4 jaar om te kunnen vaststellen of deze nieuwe weg het gewenste effect heeft.

Snelheidsmetingen ter plaatse vonden overdag plaats terwijl de hogere snelheden vooral buiten de openingstijden van de winkels plaatsvinden. Hierdoor ontstaat er een scheef beeld over de gemiddelde snelheid.
 

Wat hebben wij gedaan om dit te onderzoeken en onderbouwen? 

 • Verkeersschouw begin dit jaar met een beleidsmedewerker van de gemeente, politie inclusief de verkeersdeskundige en de citymanager namens de winkeliers
 • KVO schouw
 • Enquête onder de ondernemers om o.a. na te denken over het laden en lossen
 • Straatenquête i.s.m. weekblad De Teylinger
 • Bevindingen vanuit de ondernemers en signalen van hun klanten 

Voorstellen om de volgende maatregelen voor 1 februari 2018 door te voeren:

 • Verbod op alle vrachtwagens – touringcars – agrarische voertuigen tussen 12 uur ’s middags en 21.00 uur ‘s avonds . Voor de leveranciers van winkels en de horeca gelden deze tijden dan ook
 • Snelheid beperkende maatregelen om zo het sluipverkeer te ontmoedigen, denk aan (kleine) drempels welke over de gehele breedte van de weg geplaatst worden
 • Maatregelen op de ‘stoep’ om fietsen zoveel mogelijk te ontmoedigen
 • Een compleet uitgewerkt plan van de laad/los locaties met daarin ook de termijn van realisatie
 • Ondernemers zijn gevraagd om hun leveranciers aan te spreken op het gedrag en om meer rekening te houden met de situatie. De tijd van praten is voorbij en er wordt nu gevraagd om strikte maatregelen te nemen om duidelijkheid af te dwingen
 • Toezegging op handhaving
 • Middels een goed communicatieplan zowel lokaal als regionaal als via de betrokkenen de maatregelen bekend maken
   

Oplossingen voor de toekomst:

 • Een verkeerssituatie creëren die past bij het toekomstig aantal inwoners van het dorp en passend is bij het winkelaanbod
 • Een geheel nieuw verkeersplan neerleggen waarbij alle voorrangssituaties onder de loep worden genomen, evenals definitieve maatregelen om deze straat als doorgaande weg te ontmoedigen. Dit in het belang van de veiligheid van de gebruikers en voor de winkeliers
 • Verder zou het belang van de fietsers vergroot dienen te worden over de hele straat en het belang van de voetgangers op de locaties waar winkels zijn ook worden vergroot
 • Op de ‘stoep’ locaties waar veelvuldig wordt gefietst, maatregelen nemen dit te ontmoedigen
 • Zebrapaden vervangen voor ruimere oversteekplaatsen waar het rijdend verkeer ook daadwerkelijk langzaam moet rijden
 • Geen parkeervakken direct bij een oversteekplaats, deze goed verlichten/uitlichten. Meer oversteek plaatsen waar winkels zijn realiseren
 • Auto’s elektronisch attenderen op de snelheid

 

Wij voelen ons gesteund door de wethouder en de uitvoerende ambtenaar, deze situatie vraagt alleen wel om een adequate handelswijze. Alle betrokkenen hebben de dringende hulp van de gemeenteraad nodig, ik speel de bal dan ook door aan u…


Reacties