De intercity van de Gouden Eeuw

De intercity van de Gouden Eeuw Foto: HKV

Bij erfgoed denken we vaak aan monumentale gebouwen die we graag voor ons nageslacht willen behouden. Maar erfgoed gaat veel verder dan bebouwing. Ook groen erfgoed, denk aan monumentale bomen of bossen zoals het Overbosch zijn de moeite van het bewaren meer dan waard.

Een segment erfgoed dat vaak vergeten wordt is water. Dat kunnen kreken of beken zijn, zoals de grotendeels verdwenen Dinsdagse Watering, maar ook vijvers en kanalen horen hier toe.

De trekvaart is ook Erfgoed

Op onregelmatige afstanden zijn er stopplaatsen waar passagiers kunnen in- en uitstappen en de gelegenheid hebben zich op te frissen. Herberg De Bonte Koe bij de Nagelbrug is de Voorhoutse opstapplaats. Indien nodig kunnen hier ook de paarden worden ververst. Ook beurtschippers gebruiken de trekvaart voor het ophalen en wegbrengen van goederen

Voorhout heeft circa 7½ kilometer trekvaart binnen de (voormalige) gemeentegrenzen. Daarmee behoort deze waterweg voor een kwart tot Voorhouts gebied.

Het bestuur van Zuid-Holland hecht veel waarde aan het in stand houden van de verschillende trekvaarten in de provincie. Er is een ‘Erfgoedtafel Trekvaarten’ waar initiatieven en projecten aan de orde komen die hier direct of zijdelings mee te maken hebben. Er bestaat ook een provinciale subsidiepot om goedgekeurde projecten te ondersteunen.

Nieuwe commissie waterwegen zoekt vrijwilligers

De Historische Kring Voorhout (HKV) heeft nog geen actief beleid ten aanzien van dit specifieke onderwerp. Toch vindt het bestuur het meer dan de moeite waard om zich op het gebied van waterwegen te bewegen. Daarvoor zoekt de HKV één of enkele personen die zich tot het onderwerp aangetrokken voelen. In een groepje, onder de paraplu van de HKV-monumentencommissie, kan gewerkt worden aan het ontwikkelen van projecten die onze Haarlemmertrekvaart duidelijker op de kaart zal zetten. Als je belangstelling hebt of hier wel eens over wil praten, stuur dan een email naar info@hkv-voorhout.nl. Je kunt natuurlijk ook langskomen tijdens een van inloopmomenten en uw belangstelling aan een aanwezig bestuurslid kenbaar maken.

Volgende inloop

De eerstvolgende inloop van de HKV vindt plaats op woensdag 12 februari. Zoals altijd is op de tweede woensdag van de maand het Kenniscentrum van de HKV aan de Bonekruidstraat van  twee uur tot vier uur ’s middags geopend voor belangstellenden.


Reacties