Herbenoeming burgemeester Carla Breuer

Herbenoeming burgemeester Carla Breuer

Op 29 september loopt de ambtstermijn van burgemeester Carla Breuer af. Dit betekent dat de gemeenteraad binnenkort een herbenoemingsprocedure dient te starten.

De herbenoeming is het moment waarop het functioneren van de burgemeester naar verleden en toekomst wordt bezien. De centrale vragen hierbij zijn of de burgemeester in de afgelopen ambtstermijn heeft voldaan aan de bij de benoeming opgestelde profielschets en of er wensen c.q. bijgestelde verwachtingen zijn ten aanzien van het functioneren naar de toekomst toe. 

Hoe komt een herbenoeming tot stand

  • De raad stelt in de raadsvergadering van 12 maart een vertrouwenscommissie samen
  • Deze raadscommissie vormt een oordeel over het functioneren van de burgemeester
  • De raadscommissie koppelt dit terug aan de gemeenteraad
  • De gemeenteraad dient uiterlijk 1 september 2020 de aanbeveling aan de commissaris van de Koning van Zuid-Holland te zenden
  • Deze stuurt zijn advies en de aanbeveling van de gemeenteraad aan de minister
  • De minister van Binnenlandse Zaken en Koninklijke relaties én de Kroon stelt een voordracht op
  • Hieruit volgt een Koninklijk besluit voor herbenoeming van de burgemeester voor een periode van zes jaar

Vertrouwenscommissie

In de raadsvergadering van 12 maart wordt het voorstel gedaan om de raadsleden, tevens fractievoorzitters, De la Rie(VVD), Wietsma(CDA), Van Swieten(Trilokaal), Van der Ploeg(D66), Verhoeff(GrL), Groenendal(PvdA), Nederstigt(CU) en Piket(Fractie Piket) te benoemen als lid van de vertrouwenscommissie Herbenoeming burgemeester. Wethouder Van Kempen aan de commissie als adviseur toe te voegen. Griffier Van Dijk aan de commissie toe te voegen als secretaris. 

Niet-herbenoeming

In de regel wordt een burgemeester op voordracht van de gemeenteraad herbenoemd voor zes jaar. Er kan zich echter een situatie voordoen, waarin het functioneren van een burgemeester zodanig afwijkt van de profielschets en eventuele aanvullende eisen, dat de herbenoeming alleen doorgang kan vinden als de burgemeester zijn functioneren verbetert. In dat soort situaties wordt, in samenspraak met de burgemeester en de commissaris, veelal een verbeter- of ontwikkeltraject aan de herbenoeming verbonden.

Indien de gemeenteraad gefundeerd van mening is dat een herbenoeming, ook met een verbetertraject, geen kans van slagen heeft, kan de raad de minister - door tussenkomst van de commissaris - verzoeken de  burgemeester niet voor herbenoeming voor te dragen. Rechtspositioneel staat een niet-herbenoeming gelijk aan het ontslag van een burgemeester.

 


Reacties