Minister Dekker op bezoek in Teylingereind

Minister Dekker op bezoek in Teylingereind

Eind 2018 heeft Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, een bezoek gebracht aan Teylingereind.  

De middag startte met een bezoek aan het pand naast Teylingereind, dat momenteel niet in gebruik is. De Minister heeft een beeld gekregen van de mogelijkheden die er zijn voor de invulling hiervan. De Minister benoemde hierbij: "Het is goed om dit met eigen ogen te zien."

Observatieafdeling

Jurist Merijne Groeneweg heeft de werkwijze van de observatieafdeling toegelicht aan de hand van een mediazaak. Deze casus betrof een jongere die weigerde mee te werken, maar waarin het observatieteam desondanks een advies heeft kunnen uitbrengen, dat tevens is opgevolgd door de rechtbank. 'Weigeraars' hebben de aandacht van de Minister. In dat licht is sinds 1 juli jl. de maximale termijn waarvoor een verdachte kan worden geobserveerd in het Pieter Baan Centrum verlengd van maximaal 7 weken naar maximaal 14 weken.

Adolescentengroep

Als laatste onderdeel van het programma bracht de Minister een bezoek aan de adolescentengroep. Hier verblijven jongeren van 18 jaar en ouder die volgens het adolescentenstrafrecht, in plaats van het jeugdstrafrecht, zijn berecht. Dit vraagt een andere bejegening en een ander aanbod van onderwijs en arbeidstoeleiding. Het is een groep die bijzondere zorg nodig heeft. Twee jongeren die op de adolescentengroep verblijven, waren bereid om vragen te beantwoorden. Uit hun verhaal bleek dat ze de aandacht, maar ook ontwikkelingsmogelijkheden als een toegevoegde waarde zagen van een justitiële jeugdinrichting.

Brief aan de Tweede Kamer

Naar verwachting informeert Minister Dekker de Tweede Kamer voor de zomer van 2019 over zijn plannen voor de aanpak van jeugdcriminaliteit. Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt hiervoor een brief op samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze brief bevat een brede en samenhangende aanpak binnen het jeugdstrafrecht. In deze brief zijn ook de aanbevelingen van VIV JJ (Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd) nader uitgewerkt. Ook zullen daarmee samenhangende gevolgen ten aanzien van de capaciteit van de justitiële jeugdinrichtingen aan de orde komen.


Reacties