Mist rond Ondernemersfonds Teylingen nog niet opgetrokken

Mist rond Ondernemersfonds Teylingen nog niet opgetrokken Foto: InTeylingen

Naar aanleiding van de brief die de heer van Rheenen aan de gemeenteraad heeft gezonden hebben de Vrije Ondernemers Teylingen gebruik gemaakt van het spreekrecht tijdens de commissie DEB op 12 februari. Daarnaast sprak ook een inwoner uit Teylingen zijn zorgen uit over de afronding van het Ondernemersfonds Teylingen. 

Namens de leden van de Vrije Ondernemers Teylingen (VOT), is Cees Bos gevraagd als vertegenwoordiger in te spreken tijdens de commissie DEB op 12 februari. Hij geeft een aanvulling op de Raadsmemo van 16 januari 2020 en haalt aan dat de vermelde informatie over het Ondernemersfonds Teylingen (OFT) niet compleet is. 

Er is géén informatie over de retributie naar de zorg, agrarische sector en gemeentelijke instellingen. Een retributie die alleen tot stand kon komen met informatie en medewerking van de gemeente Teylingen. De gemeente heeft dus wel degelijk een formele rol gespeeld in het OFT.

De stichting OFT had géén voltallig bestuur. In het jaarverslag van 2016 is te lezen dat 3 bestuursleden hun taken hebben neergelegd. In 2 gevallen in verband met mogelijk belangenverstrengeling. Eén van deze teruggetreden bestuursleden is later citymanager. geworden. Waar in 2019 nog een bedrag naar is overgemaakt. 

De hoogte van dit bedrag is niet in de jaarstukken terug te lezen er is nergens terug te vinden wat aan het fonds is overgemaakt. Alleen was de functie van citymanager vanaf mei 2019 niet meer ingevuld. Wat het citymanagement heeft bereikt met de haar beschikbaar gestelde middelen, ongeveer 1/5 van het totale budget van het OFT, is ook niet terug te vinden in de jaarstukken OFT 2017 en 2018.

De vrijgekomen bestuursfuncties zijn ook niet meer aangevuld, zoals staat beschreven in het OFT jaarverslag 2018 -  'Gelet op de afbouwfase van het fonds en het gebrek aan geïnteresseerde kandidaten werkt het fonds verder in de samenstelling zoals deze was per ultimo 2017; penningmeester, secretaris en lid'. - terwijl het fonds pretendeert de collectieve belangen van het bedrijfsleven in Teylingen te behartigen en de lokale economie te ondersteunen.       

"Kan de wethouder aan de Stichting VOT een overzicht geven hoe de beschikbaar gestelde belastinggelden zijn besteed? Deze vraag heeft de Stichting VOT ook al in 2018 gesteld. De Stichting VOT heeft gestreden tegen het OFT. Door met de juiste argumenten de politiek van Teylingen te overtuigen heeft deze besloten geen vervolg te geven aan de verlenging van de proefperiode. Waarom is er toen geen gebruik gemaakt van het convenant wat er lag, zodat de gelden na het stoppen richting de gemeente zouden gaan? -Het bestuur Stichting VOT is in 2018 weer actief geworden omdat de bestedingen binnen het OFT hen grote zorgen baarden. Op alle vragen die de Stichting VOT heeft gesteld aan de toenmalige wethouder heeft deze nooit antwoord gegeven. Deze vragen hebben we tijdens het kennismakingsgesprek ook weer gesteld aan de huidige wethouder. Op 1 november 2019 stuurt Marlies Volten, wethouder, een bericht aan de Business Platform Teylingen(BPT) en Stichting VOT waarin zij meer tijd vraagt voor de verwerking van de gestelde vragen. En de vragen die uit het gesprek met OFT bestuur naar boven zijn gekomen. Tot op heden heeft de Stichting VOT op geen enkele vraag antwoord gekregen. Nu zien we dat ene meneer van Rheenen een WOB-aanvraag heeft gedaan. Op de WOB-aanvraag kwam geen duidelijke informatie en hij is daarna naar de bestuursrechter gestapt. De gemeente Teylingen heeft stukken gestuurd naar de bestuursrechter die volgens de gemeente onder de geheimhouding vallen. Wat mogen wij als ondernemers niet weten over het ondernemersfonds? Hoe kan het zijn?  Hebben we het hier niet eerder een discussie gehad over geheimhouding? Als laatste, in de raadsmemo van 16 januari 2020 staat: 'Het college is van plan een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen waarin is aangegeven hoe dit geld ten goede van de ondernemers kan worden besteed. Over dit voorstel wil zij samen met de ondernemers nadenken'. De BPT heeft die uitnodiging (al ruim voor de raadsmemo) ontvangen en zelfs al een comité opgericht. De ondernemers van de Stichting VOT, die de grootste financiële bijdrage hebben gedaan en hier tot op heden hiervoor geen uitnodiging gekregen. Wij als Stichting VOT wil ook heel graag het OFT probleem achter zich laten. Maar wil toch zeker antwoorden op de vragen die we nu al een paar jaar stellen. En waarop vanuit de politiek maar geen reactie komt. Integendeel het lijkt wel of de Stichting VOT in de oplossing van het OFT géén partij is, dank voor jullie aandacht" - Cees Bos, vertegenwoordiger van de VOT.

Bart van der Ploeg van D66 geeft aan dat hij niet als raadslid de punten kan beoordelen die genoemd zijn door de vertegenwoordiger van de VOT, maar hij gaat ervan uit dat het verhaal klopt wat hij verneemt van het college. Hij is ervan op de hoogte dat er diverse gesprekken zijn geweest tussen de VOT en de wethouders. 

"Er zijn blijkbaar toezeggingen gedaan om antwoorden te geven. De vraag aan het college is of het klopt wat de heer Bos vertelt? Wij krijgen regelmatig een update, maar blijkbaar zitten er toch wel een aantal hiaten tussen.". -  Bart van der Ploeg

 Doordat het onderwerp OFT geen agendapunt is laat de voorzitter van de commissie DEB de heer Van der Ploeg weten dat hij zijn vraag aan de vertegenwoordiger van de VOT dient te stellen en niet aan het college. Cees Bos geeft als antwoord op de vraag van de heer Van der Ploeg:  

"Het zou een hele eer zijn als iedereen van het college de jaarstukken van het Ondernemersfonds gaat bestuderen en dan mij belt en mij uit kan leggen hoe de bestedingen heeft plaats gevonden en de controle. Ik kan er zoveel voorbeelden over geven. Heel kort gezegd zie je duidelijk dat er 4 clubjes enorm veel geld hebben gehad, zelfs tot lengte van dagen.... In de statuten van de stichting staat dat je aanvragen kunt doen per jaar, duidelijk zie je dat de groep die het hele ondernemersfonds ontwikkelt heeft vertegenwoordigt in diverse groepjes en juist die groepjes die hebben heel veel geld gehad en ondanks dat wij in 2018 de wethouder hierop hebben aangesproken is er toch weer € 89.000,- uit het fonds onttrokken in het jaar 2019. Wij zijn ook weer als enige geweest voor de jaarstukken." - Cees Bos

Monique de la Rie van de VVD vraagt of de ondernemers van de VOT ook aanvragen gedaan en projecten voorstellen gedaan op basis waarvan ze dan subsidie of een bijdrage zouden kunnen krijgen.

"Dat hebben we in 2018 aan de wethouder, die nu hier niet meer is, en ook een voorstel neergelegd, maar geen antwoord op gekregen". - Cees Bos

Het VVD-raadslid vraag of er ook direct bij de stichting OFT een aanvraag is ingediend voor een financiele bijdrage? 

"Er zijn aanvragen gedaan bij de stichting die niet gehonoreerd zijn waar wij 9 tot 10 maanden op hebben moeten wachten, dit zit allemaal in het dossier, allemaal aantoonbaar". - Cees Bos

De tweede inspreker is een inwoner uit Teylingen

Ik kwam een beetje opgetogen naar deze avond en dat, 'eindelijk komt er een streep onder deze mistige periode in de gemeente Teylingen, want vanaf het begin af aan heeft dit niet echt chique gelopen'. Uit de media las ik dat de wethouder in overleg wil met de ondernemers, hoe het restbedrag, enkele tonnen, eventueel besteed kan gaan worden. Volgens mij moeten we het deze keer niet gaan besteden, maar 'eenmalig in 2021 de OZB-onbewoond met een nader te bepalen percentage verlagen, zodat het geld automatisch terug gaat naar de ondernemers die het eigenlijk ten onrechte ook afgenomen is' Het gaat om serieus geld,  zo'n ongeveer € 200.000,- waarvan ongeveer  € 50.000,- van agrarische ondernemers nog is. Die hadden de kans, als het kenbaar was, om retributie in te dienen.  Dat hebben er eigenlijk maar  28 kunnen doen omdat dit nagenoeg onbekend was. Daarvan zijn er nog een zeer aantal van afgewezen. 23 Mensen hebben een retributie verzoek toegewezen gekregen. Ik zou hier dan eindelijk een streep onder willen zetten. Ik ben eigenlijk nogal geschrokken wat de vertegenwoordiger van de VOT zojuist heeft verteld. Wat er eigenlijk nog onder het oppervlakte allemaal nog gist en borrelt. Ik had werkelijk waar gehoopt dat er op zeer korte termijn besloten zou worden om hier een streep onder te zetten. en dat we deze mistige periode in het mooie Teylingen een keer achter ons kunnen laten. En volgend jaar een kleine verlaging van de OZB, het geld komt automatisch terug bij de mensen die het toentertijd afgedragen hebben nagenoeg. Het is merkwaardig is dat de VOT en LTO Teylingen geen uitnodiging van de wethouder hebben gekregen over de mogelijke besteding van de resterende € 200.000,-. (LTO en de VOT vertegenwoordigen aanmerkelijk meer ondernemers dan de BPT) Het lijkt er op de wethouder in kwestie alleen BPT (voorheen de TOV ) heeft uitgenodigd. Ik vind het uiterst teleurstellend en jammer dat de wethouder andere georganiseerde ondernemers niet serieus neemt. Hou het simpel maak er een eind aan, zorg dat het geld weer terug komt bij de mensen die er recht op hebben en die paar retributie gevallen dat zijn eigenlijk mensen die het niet toekomen maar die moeten het dan maar aan de lokale fanfare schenken of misschien een extra bijdrage voor in de collectebak van meneer Pastoor. Als we het tot dat detail uit moeten gaan zoeken dan is het ondenkbaar om dit op te lossen". - Frank van der Valk

 


Reacties