OOST-WEST-VERBINDINGEN DUIN- EN BOLLENSTREEK

OOST-WEST-VERBINDINGEN DUIN- EN BOLLENSTREEK Foto: CHG

CHG vindt denkrichtingen bedrijfsleven over oost-west-verbindingen ondoordacht  Het bestuur van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) wijst de ideeën van Bedrijfsleven Bollenstreek over nieuwe wegen in de streek af. Onlangs presenteerde het bedrijfsleven twee denkrichtingen over oost-west-verbindingen. Volgens het CHG brengen de twee voorgestelde wegen en de verplaatsing van een industrieterrein naar open gebied grote schade teweeg aan het landschap.

Schatkamer van de Bollenstreek

De eerste denkrichting van het bedrijfsleven is de N207 ter hoogte van de Hillegomse watertoren door te trekken naar de N206 bij de Ruigenhoek. Deze weg zal een gebied met unieke landschappelijke en cultuurhistorische waarden doorkruisen. Het is de schatkamer van de Bollenstreek, met bollenvelden op de afgegraven strandwal en in de strandvlakten nabij de Leidsevaart. In het zanderijenlandschap zijn de oorspronkelijke, hoge duinwegen nog zichtbaar. Elk van deze karakteristieke landschapstypen heeft eigen kenmerken en cultuurhistorisch waardevolle elementen.

Compensatie van cultuurhistorische waarden elders in het gebied is niet mogelijk, doordat deze waarden juist vanwege hun geschiedenis gebonden zijn aan de locatie waar ze zich bevinden. Bij doortrekking vanaf de N207 naar de N206 worden tientallen hectares bollenteeltgebied onttrokken aan eersteklas bollenareaal. De openheid en de toeristische aantrekkelijkheid van het gehele gebied lopen gevaar.

 

Metamorfose

Volgens het CHG wordt het landschap bij de tweede denkrichting van het bedrijfsleven al evenzeer ernstig aangetast. Bedrijfsleven Bollenstreek denkt hier aan het aanleggen van een nieuwe weg parallel aan de ’s Gravendamseweg. Ongeveer bij het ‘Soldaatje zou deze dan afbuigen naar de bollenvelden bij De Engel, en vandaar oostwaarts lopen, dwars door de Rooversbroekpolder en over of onder de Ringvaart naar de A44.

Een onzalig idee volgens het CHG, omdat wederom een groot areaal bollenteeltgebied en tevens een waardevol poldergebied verloren zullen gaan. Er zullen veel bijkomende infrastructurele voorzieningen nodig zijn, zoals tunnels onder de Leidse vaart, de spoorbaan en de Ringvaart. Nog maar niet te spreken over parallelwegen voor het lokale verkeer. Het voorstel voor een industrieterrein in het door de nieuwe weg omsloten gebied nabij Sassenheim, betekent volgens het CHG ook een grote landschappelijke verstoring. Vanaf Noordwijkerhout tot aan de Ringvaart zal een breed industrieel lint verrijzen met veel asfalt en “dozen”. Een enorme metamorfose van het gebied, in plaats

van een fraaie entree tot de zuidelijke Bollenstreek.
Het CHG is van mening dat de door het bedrijfsleven voorgestelde wegen, tunnels en andere voorzieningen onbetaalbaar en dus niet realistisch zijn. Een waanzinnig plan, dat grote gevolgen zal hebben voor het landschap, omdat er veel aansluitingen op het bestaande wegennet nodig zullen zijn.


Reacties