Oppositiepartijen stellen vragen over voorgenomen Turborotonde op kruising N208/N443

Oppositiepartijen stellen vragen over voorgenomen Turborotonde op kruising N208/N443 Foto: Provincie Zuid Holland

De oppositie partijen CDA, PvdA, Groen Links en Fractie Piket hebben gezamelijk schriftelijke vragen ingedient over de, door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, voorgenomen aanleg van een turborotonde in Sassenheim-Noord (kruising N208/N443).

De vragen zijn voorgekomen uit eerder verschenen artikel 'Provincie en Gemeente vragen inwoners naar hun mening over de N208 en N443' waarin de gemeente vraagt om een bredere inbreng in deze discussie.

De partijen willen meer weten over

 • Waarom het woongenot en het welzijn van de bewoners van de Van Pallandtlaan en de Vogelbuurt e.o. “opgeofferd” zal moeten worden?
 • Wat maakt dat er niet wordt ingezet op het weren en/of verminderen van doorgaand (snel)verkeer door een woonomgeving?
 • De bereidheid om naar de inwoners te luisteren
 • Wat de mening van het college is bij het ontbreken van maatschappelijk belang
 • Wat de uitkomst is van de gesprekken die de wethouder voert met omwonenden en het Burgercomité
 • Het stopzetten van haar medewerking aan GS, indien een breed politiek en vooral maatschappelijk draagvlak ontbreekt?
 • De garanties die het college kan geven over beslissingen die reeds genomen zijn of gaan worden
 • Welke waarde gehecht  wordt aan het bestaan van een breed politiek en maatschappelijk draagvlak voor de planvorming en de aanleg van de voorgenomen turborotonde?
 • Het verwerven van onroerend goed door GS, voorbeeld mogelijke aankoop Villa Hyacintha
 • De financiele middelen en of deze in te zetten zijn voor onderzoek naar en realisatie van alternatieven
 • De Noodzakelijke aanpassingen in het bestemmingsplan
 • Het ontwikkelen en opstellen van een meerjarig integraal regionaal verkeer(sveiligheid)- en vervoerplan
 • Onderzoeken die nog verricht moeten of gaan worden zoals Milieueffectrapportage (MER) of andere toets(en) zoals bijvoorbeeld naar stik- en fijnstof en/of onderzoek betreffende leefbaarheid noodzakelijk
 • De nieuwe verbinding tussen de Tweede Poellaan in Lisse en de A44 bij Abbenes waar de Provincie Noord-Holland mee bezig is
 • Het stopzetten van de gemeentelijke medewerking aan de aanleg van een Turborotonde in Sassenheim Kruispunt N208/N443

Klik hier voor de specificatie van de vragen.  


Reacties