Teylingen voldoet nog niet aan de VN verdrag Handicap

Teylingen voldoet nog niet aan de VN verdrag Handicap Foto: InTeylingen

Drie jaar na de ondertekening van het VN Verdrag Handicap zijn de gemaakte afspraken nog niet voldoende geïmplementeerd in Teylingen, zo blijkt uit het onderzoek waar de rekenkamer Teylingen aan heeft meegedaan. 

Het doel van het VN-verdrag handicap is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. 

Sterkere positie voor mensen met een beperking

Het is belangrijk dat de gemeente bij het maken van beleid en wetgeving rekening houdt met deze grondbeginselen. In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert.

Dat kan op verschillende manieren

1. Een aparte nota inclusiebeleid of een inclusieagenda. Dit stuk zal gaan over beleid en maatregelen om het meedoen van mensen met een beperking te verbeteren. Consequentie van dit scenario is dat extra capaciteit en financiële middelen nodig zijn. Ook vraagt het dat er prioriteiten gesteld worden en dat andere al geplande zaken
uitgesteld worden of niet gedaan. 

2. Bij nieuw op te stellen beleid de doelstellingen van het VN verdrag handicap expliciet meenemen. Dit kan worden vormgegeven door een speciaal daarvoor op te stellen paragraaf. Daarnaast zal er beleidsmatig aandacht worden besteed aan inclusiebeleid in de op te stellen Omgevingsvisie.

In de raadscommissie Welzijn van 11 februari geeft het college en de coalitiepartijen de voorkeur voor scenario 2.  Groenlinks, CDA, PvdA en Christen Unie geven hun voorkeur aan scenario 1, zoals de aanbeveling door de  rekenkamer.  De scenario's gaan besproken worden in de raadsvergadering van 12 maart. 

 


Reacties